Installatron Applications Installer

Applications Installer on SwitchSEO.com

List of Applications which can be installed using our applications installer within cPanel.

 • GBook v1.7
 • Power File Manager v1.0.1
 • phpMyCounter v1.0
 • Soholaunch v4.9.3r43
 • phpCOIN v1.6.5
 • Mantis v1.2.3
 • Moodle v1.9.9
 • PrestaShop v1.3.2.3
 • Drupal v6.19
 • Feed On Feeds v0.5
 • WebCalendar v1.2.3
 • Simple Poll v1.2
 • e107 v0.7.24
 • Site Recommender v2.3
 • PHP-Nuke v8.0(p3.4)
 • Help Center Live v2.1.7
 • XMB Forum v1.9.11.05
 • Joomla v1.5.21
 • SugarCRM v6.0.2
 • Gallery 1.x v1.5.10
 • b2evolution v3.3.3
 • Simple Machines Forum v1.1.11
 • php File Manager v0.2.5
 • Search Engine Project v0.941
 • iTron Clock v1.1
 • WebCards v1.3f2
 • phpFormGenerator v2.09f
 • phpBB v3.0.7-PL1
 • Magento v1.4.1.1
 • CubeCart v3.0.20
 • LimeSurvey v1.90
 • PHProjekt v6.0.4
 • Crafty Syntax Live Help v2.16.8
 • osCommerce v2.2 RC-2a
 • phpESP v2.1.4
 • Zikula v1.2.4
 • Mambo v4.6.5
 • Advanced Poll v2.0.8
 • phpMyFAQ v2.6.9
 • Noah's Classifieds v4.0.1
 • SiteBar v3.3.9
 • osTicket v1.6.0
 • Coppermine v1.5.8
 • Zen Cart v1.3.9g
 • Advanced Guestbook v2.4.4
 • PHPlist v2.10.12
 • phpLinkDirectory v2.2.0
 • Coranto v1.25.2
 • Xoops v2.4.5
 • OpenX v2.8.7
 • Aardvark Topsites v5.2.1
 • phpShop v0.8.1
 • MediaWiki v1.16.0
 • PHPLinks v2.1.3.1
 • Flat Calendar v1.1
 • ocPortal v5.0.0
 • WordPress v3.0.1
 • Gallery v3.0
 • Contact Form v1.3mod
 • Pivot v1.40.7
 • phpMyChat v0.14.5
 • Code Igniter v1.7.2
 • partners